Privacybeleid Stichting Energie Zeist 2018

 

Stichting Energie Zeist beheert persoonlijke en gebouwgebonden gegevens. Wij doen dat om jou goed van dienst te zijn en om de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in Zeist te kunnen monitoren. Wij zullen zeer zorgvuldig met de gegevens omgaan en doen dat binnen de bestaande wet- en regelgeving. Stichting Energie Zeist heeft daartoe een privacy-beleid vastgesteld. 

 

PRIVACYBELEID Stichting Energie Zeist

 

Stichting Energie Zeist, gevestigd te Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: SEZ) heeft overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacybeleid opgesteld.Waar in dit protocol gesproken wordt over SEZ wordt tevens bedoeld de labels Mijn Groene Huis, Mijn Groene Bedrijf en andere uitingen of projecten van of namens SEZ .

 

SEZ respecteert de privacy van de bezoekers van de informatiewinkel, aan bijeenkomsten, aan haar website en de gebruikers van de aangeboden producten en diensten (zoals adviezen over duurzame maatregelen), hierna te noemen: klanten, en van de vrijwilligers van de Stichting. Vanwege volledige transparantie voor al deze groepen heeft SEZ beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de opslag, het gebruik van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

 

Doelstelling 

 

Doel van het privacybeleid is het beschrijven van kaders voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het waarborgen van de privacyrechten van personen waarvan SEZ persoonsgegevens verwerkt. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Het bestuur van SEZ is de verantwoordelijke voor de verwerkingen die door of namens SEZ worden uitgevoerd en heeft een verwerkingenregister opgesteld.

 

Uitgangspunten privacybeleid SEZ

 

• SEZ verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de producten en diensten van SEZ. Het gaat daarbij enerzijds om de groep klanten: het verstrekken van informatie (in de winkel, de website, op bijeenkomsten, de nieuwsbrief etc.); het op verzoek van betrokkenen doorverwijzen naar leveranciers; organiseren van follow-up en enquêtes over voortgang van producten en diensten. Anderzijds verwerkt SEZ ook persoonsgegevens van bestuur en vrijwilligers.

Overeenkomstig wet en regelgeving zal SEZ in alle gevallen voorafgaande aan de verwerking toestemming aan betrokkenen vragen. Verwerking zal zonder toestemming van betrokkenen niet plaatsvinden.

• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. SEZ verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de taakuitoefening.

• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

• SEZ gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens van klanten alleen verwerkt door personen, die door het bestuur van SEZ daartoe bevoegd zijn verklaard. De persoonsgegevens van zowel klanten als bestuursleden en vrijwilligers staan op een afgeschermd platform. Daarbij zorgt SEZ voor passende beveiliging van deze persoonsgegevens. 

• In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt SEZ vooraf schriftelijke afspraken (verwerkersovereenkomsten) over de eisen waar de gegevensuitwisseling en de verwerking door de externe partijen aan moeten voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en regelgeving.  

• Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Verzoeken om informatie betreffende persoonsgegevens

 

Personen hebben het recht op informatie over, kunnen wijziging aanbrengen in of bezwaar maken over de verwerking van hun persoonsgegevens door SEZ. Zij kunnen contact opnemen met SEZ via contact@stichtingenergiezeist.nl voor: 

a) meer informatie over de wijze waarop SEZ persoonsgegevens verwerkt; 

b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy; 

c) inzage in de persoonsgegevens die SEZ met betrekking tot de aanvrager verwerkt;

d) bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens van de aanvrager door SEZ.

SEZ zal verzoeken binnen 4 weken behandelen overeenkomstig wet en regelgeving.

 

Melding aan betrokkenen

Betrokkenen worden van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.